STANOVY ČESKÉHO SVAZU ZAMĚSTNAVATELŮ OBORU TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

(schválené valnou hromadou dne 20.02.2009)

Tyto stanovy vymezují charakter poslání Českého svazu zaměstnavatelů oboru Technická zařízení budov, jeho úkoly a principy jeho organizace - dále jen Svaz.

ČI. 1
Název a sídlo Svazu

1.1 Svaz přijal název: Český svaz zaměstnavatelů oboru Technická zařízení budov (ve zkratce ČSTZB), v angličtině The Czech Association of Employers Technical equipment of buildings Sector.

1.2 Sídlem Českého svazu zaměstnavatelů oboru Technických zařízení budov je Brno, Dukelská třída 247/69, 614 00.

ČI. 2
Poslání Svazu

2.1 Sdružení, jakožto organizace zaměstnavatelů dle ustanovení §9a zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanu, ve znění zákona č. 300/1990 Sb., dobrovolnou, nezávislou a otevřenou zájmovou organizací, sdružující zaměstnavatele v oblasti stavebnictví a v souvisejících oborech, jakož i jiné právnické osoby podnikající v odvětví stavebnictví a odborné školy zaměřené na stavebnictví.

2.2 Posláním Svazu je pozitivně a ve prospěch etického podnikání ve stavebních odvětvích ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku vlády České republiky a hájit oprávněné společné zájmy svých členu vůči vnějším orgánům a organizacím s cílem vytvářet stabilní podnikatelské prostředí a podmínky pro udržení sociálního smíru. Dále vzdělávat a pomáhat ke zvyšování konkurenceschopnosti a udržitelného rozvoje členu svazu.

2.3 Svaz rozvíjí svoji činnost a působení na území ČR a zájmově spolupracuje se zaměstnavatelskými a profesními organizacemi i mimo území ČR.

ČI.3
Předmět činnosti Svazu vyplývající z jeho poslání

A. Hlavní předmět činnosti

3.1 Přispívat k dobrému jménu českého stavebnictví, chránit je, jakož i chránit zájmy a dobré jméno Svazu a jeho členu.

3.2 Zastupovat, prosazovat a obhajovat společné podnikatelské a zaměstnavatelské zájmy svých členu v dialogu s Parlamentem ČR, vládou České republiky, regionálními samosprávami, politickými stranami a hnutími a dalšími národními a mezinárodními institucemi.

3.3 Zastupovat členy Svazu při kolektivním vyjednávání k uzavření kolektivní smlouvy vyššího stupně.

3.4 Koordinovat činnosti a zájmy členu a sjednocovat je s cílem vytvářet jednotná stanoviska Svazu vůči vnějším orgánům a organizacím.

3.5 Zastupovat a prosazovat oprávněné zájmy svých členu v mezinárodních zaměstnavatelských a profesních organizacích.

3.6 Shromažďovat, hodnotit, zobecňovat a rozšiřovat poznatky a zkušenosti z činnosti jednotlivých členu Svazu a informovat o nich členské subjekty.

3.7 Navazovat vztahy s obdobnými institucemi v České republice a v zahraničí a spolupracovat s nimi.

3.8 Zajišťovat činnosti podle rozhodnutí valné hromady.

B. Další činnosti Svazu

3.9 Podílet se na harmonizaci právních norem pro odvětví stavební s právními normami Evropské unie, zajišťovat jejich aplikaci ve stavebním hospodářství ČR a vyhodnocovat jejich vliv na činnosti členských organizací.

3.10 Zpracovávat a podávat návrhy technických norem a norem z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci z oblasti stavebnictví, navrhovat jejich změny a podílet se na harmonizaci těchto norem s normami Evropské unie.

3.11 Zajišťovat podle potřeb členských subjektu služby analytického, prognostického a argumentačního charakteru, zprostředkovávat konzultace k aktuálním problémům stavebních odvětví, organizovat a zajišťovat odborné semináře a konference a organizovat další výchovnou, vzdělávací a poradenskou činnost.

3.13 Zpracovávat a vydávat odborné a prezentační materiály z oblasti technického zařízení budov včetně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) a z činnosti Svazu a prezentovat své členy na odborných seminářích, konferencích výstavách a veletrzích.

3.14 Vytvářet podmínky pro zvyšování kvalifikace a rekvalifikace zaměstnanců stavebních odvětví.

3.15 Podporovat rozvoj učňovského, středoškolského a vysokoškolského vzdělávání a podílet se na tvorbě vzdělávacích programu a standardu vzdělávání středních a vyšších odborných škol zaměřených na stavebnictví včetně technických zařízení budov (TZB).

3.16 Vykonává vlastní ekonomickou činností na podporu řádného plnění svých hlavních úkolu a v souladu se svým posláním.

3.17 Svaz vykonává činnost zejména k pořádání odborných kurzu, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorských činností

3.18 Svaz zabezpečuje pro své členské firmy propagaci a šíření informací o jejich podnikatelských aktivitách.

3.19 Svaz zprostředkovává pro své členy i další osoby:

 1. obchodní kontakty a obchodní zahraniční i tuzemské cesty,
 2. informace o podmínkách na trhu technických zařízení v EU, legislativě EU v oboru TZB a o možnostech využívání finančních zdrojů z UE,
 3. kontakty a informace o dalších zdrojích a možnostech financování jejich účasti v investičních projektech, v projektech uskutečňovaných metodou EPC a při regeneraci bytových domu.

ČI.4
Členství Svazu v jiných organizacích a institucích

4.1 O členství v dalších tuzemských organizacích rozhoduje představenstvo, o členství v dalších mezinárodních organizacích valná hromada.

ČI. 5
Členství ve Svazu

5.1 O členství ve Svazu rozhoduje představenstvo. Členství je:

 1. řádné
 2. čestné

Přihlášky členu přijímá valná hromada, která je předkládá ke schválení představenstvu a na základě jeho rozhodnutí vydává členům osvědčení o členství.

Členové, kteří se aktivně podíleli na založení Svazu, mohou ve svých oficiálních a jiných propagačních tiskovinách používat označení "ustavující člen ČSTZB". Tento titul je čestný a nevyplývají z něho jiné další výhody ani povinnosti řádného člena.

5.2 Řádným členem se muže stát zaměstnavatelská právnická osoba podnikající na území České republiky v oblasti stavebnictví a technických zařízení budov nebo v souvisejících oborech a odborné školy. Představenstvo ve schvalovacím řízení posuzuje podnikatelské zaměření žadatele ve smyslu ustanovení čI. 2.1. těchto stanov, nebo potřeby Svazu.

5.3 Čestným členem se mohou stát fyzické osoby, které významně přispěly k rozvoji činnosti Svazu nebo významně přispěly či přispívají k rozvoji stavebnictví ČR, a to na základě doporučení řádného člena Svazu po projednání s navrhovaným kandidátem a po schválení představenstvem.

5.4 Práva řádných členu Svazu jsou:

 • účastnit se všech akcí pořádaných Svazem,
 • podílet se na akcích, které Svaz pořádá, a přednostně využívat jeho služeb,
 • vyjadřovat se k činnosti Svazu a svazových orgánu a předkládat své návrhy na změnu základních svazových dokumentu, na svolání valné hromady a obsah jejího programu a na volbu členu představenstva,
 • předkládat prostřednictvím svých zástupců návrhy a podněty k činnosti Svazu,
 • předkládat prostřednictvím představenstva Svazu zdůvodněná stanoviska orgánům státní správy, regionální samosprávy a Parlamentu ČR na podporu oprávněných zájmu a potřeb členských organizací Svazu,
 • předkládat prostřednictvím představenstva Svazu - zdůvodněná stanoviska a náměty k návrhům relevantních dokumentu Evropské unie,
 • zapojit se do činnosti odborných komisí, sekcí a pracovních skupin Svazu nebo jeho prostřednictvím i do činnosti odborných komisí jiných institucí na území ČR, či výboru, odborných komisí nebo pracovních skupin mezinárodních organizací a institucí v nichž je Svaz členem ve smyslu čI. 4 těchto stanov,
 • požadovat ochranu a podporu svých zájmu, pokud nejsou v rozporu se zájmy ostatních členu Svazu, při sporech s kompetentními orgány státní správy či s jinými orgány.

5.5 Řádní členové Svazu mají dále tato práva:

 1. účastnit se svým zástupcem voleb a být volen do představenstva Svazu,
 2. účastnit se svým zástupcem jednání valné hromady a hlasovat o těch bodech, u nichž to stanovy připouštějí,
 3. zapojit své odborníky do činnosti komisí a sekcí Svazu a do výboru a pracovních skupin orgánu státní správy, regionální samosprávy a dalších tuzemských odborných institucí a organizací a mezinárodních organizací, v nichž je Svaz členem.

5.6 Povinnosti členu Svazu jsou:

 1. dodržovat stanovy Svazu,
 2. plnit usnesení přijatá valnou hromadou,
 3. oznamovat představenstvu Svazu každou změnu podstatnou pro členství ve Svazu,
 4. respektovat kolektivní smlouvu vyššího stupně včetně jejích dodatku,
 5. ve stanoveném termínu uhradit členskou platbu ve výši schválené pro příslušný rok valnou hromadou; kritériem pro stanovení této částky je stav zaměstnanců k 31. 12. roku předcházejícího roku konání valné hromady,
 6. poskytovat orgánů Svazu informace nezbytné k zabezpečení poslání a činnosti Svazu v souladu s čI. 2, čI. 3 a čI. 4 těchto stanov, s výjimkou informací tvořících předmět obchodního a státního tajemství, g) chránit dobré jméno Svazu a nepoškozovat svým jednáním pověst Svazu či jeho dalších členu,
 7. stanoviska Svazu, prezentovaná vůči vnějším orgánům a organizacím, či podpora jednoho člena nebo skupiny členu Svazu, nesmí být v rozporu se zájmy kteréhokoliv člena Svazu.

5.7 Členství ve Svazu zaniká:

 1. vystoupením člena písemným oznámením představenstvu Svazu o vystoupení:
  • písemné oznámení musí být podáno nejpozději 30 dní před ukončením roku,
  • ukončení členství vystoupením ze Svazu se provádí vždy k 31. 12. příslušného roku, v němž bylo o ukončení členství rozhodnuto,
  • písemné oznámení o vystoupení člena předložené v průběhu roku nezbavuje člena povinnosti vyrovnání finančních závazku ve prospěch Svazu,
 2. zánikem právnické osoby - termín ukončení členství ve Svazu je totožný s termínem ukončení činnosti právnické osoby; v tomto případě se neprovádí finanční vypořádání zaplacených příspěvku,
 3. úmrtím čestného člena,
 4. ukončením činnosti Svazu.

5.8 Při závažném porušení nebo dlouhodobém neplnění členských povinností muže představenstvo vyloučit člena ze Svazu nebo dočasně pozastavit výkon jeho členských práv; O rozhodnutí představenstva o vyloučení ze Svazu či o pozastavení členství je příslušný člen Svazu bezprostředně vyrozuměn představenstvem Svazu.

5.9 V případě vyloučení ze Svazu či pozastavení členství se neprovádí finanční vypořádání zaplacených příspěvku.

5.10 V případě zániku Svazu se provede finanční vypořádání na základě rozhodnutí valné hromady.

5.11 Proti rozhodnutí představenstva o vyloučení ze Svazu či o pozastavení členství se lze odvolat k nejbližší valné hromadě, a to do 15 dnu ode dne doručení rozhodnutí. Takto podané odvolání má odkladný účinek.

ČI.6
Orgány Svazu

6.1 Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Svazu. Valnou hromadu tvoří představitelé nebo zmocnění zástupci členu Svazu., Rádná valná hromada je svolávána představenstvem minimálně jedenkrát za rok.
 2. Mimořádně musí být svolána valná hromada:
  • - na základě písemné žádosti alespoň dvou pětin řádných členu Svazu.
 3. Představenstvo musí svolat mimořádnou valnou hromadu ve smyslu článku 6.1. písmo b) těchto stanov do dvou měsíců ode dne prokazatelného doručení písemné žádosti Svazu.
 4. Valná hromada je svolávána písemně, pozvánka musí být odeslána minimálně dvacet pět kalendářních dnu před jejím konáním; spolu s pozvánkou musí být členům Svazu předložen i program jednání valné hromady. e)Program valné hromady lze změnit pouze tehdy, pokud se změnou souhlasí všichni řádní členové Svazu. f)Valná hromada je schopna jednat a usnášet se, jsou-Ii v plánované době jejího zahájení přítomni v místnosti jednání řádní členové Svazu s nadpoloviční většinou hlasu. Není-Ii tomu tak, zasedání se odročuje o jednu hodinu a poté je valná hromada schopna jednat a usnášet se při jakémkoliv počtu přítomných řádných členu Svazu a váze jejich hlasu.
 5. O procedurálních bodech jednání a o usnesení valné hromady je hlasováno aklamací a každý řádný člen má jeden hlas. Jednotlivé procedurální body a usnesení valné hromady jsou schváleny, hlasuje-Ii pro ně nadpoloviční většina přítomných řádných členu Svazu.
 6. Hlasování o neprocedurálních bodech jednání, se provádí hlasovacími lístky. Počet hlasu se řídí početní vahou zaměstnanců řádného člena Svazu, který je dán stavem zaměstnanců k 31. 12. roku předcházejícího roku konání valné hromady, podle něhož je stanoven i rozpis členských plateb jednotlivých členu.
 7. Za každých (i započatých) 20 zaměstnanců je počítán jeden hlas.
 8. Příslušné body jednání ve smyslu odstavce 6.1. písmo h) jsou schváleny, pokud pro ně hlasuje nejméně 75 % hlasu přítomných řádných členu Svazu.
 9. Jednání valné hromady řídí člen Svazu do té doby, než je valnou hromadou zvolen předseda valné hromady. I)Volby orgánu Svazu probíhají v souladu se stanovami a navrženým programem jednání valné hromady.
 10. Valné hromady se mohou zúčastnit s hlasem poradním čestní členové Svazu, hosté přizvaní představenstvem Svazu.

6.1.1 Valná hromada projednává a bere na vědomí:

 1. a) zprávu o výsledku hospodaření za rok předcházející roku konání valné hromady.

6.1.2 Ve výlučné pravomoci valné hromady je:

 1. schvalovat a měnit stanovy Svazu,
 2. stanovit strategii a program činnosti Svazu,
 3. rozhodovat o členství v mezinárodních organizacích,
 4. projednávat a schvalovat zprávu představenstva o činnosti a dalších úkolech Svazu, e)schvalovat platební řád a rozpočet Svazu na příslušný rok,
 5. volit a odvolávat členy představenstva Svazu,
 6. rozhodovat o odvolání ve věci vyloučení člena ze Svazu či o pozastavení jeho členství, h)rozhodovat o zrušení Svazu a majetkovém vypořádání, které s tím souvisí,
 7. rozhodovat o dalších záležitostech, které si vyhradí.

6.1.3 Z jednání valné hromady je pořizován zápis, který podepisuje zvolený zapisovatel a předseda valné hromady. Zápis a usnesení valné hromady obdrží všichni členové Svazu nejpozději do 15 pracovních dnu od konání valné hromady.

6.2 Představenstvo Svazu

6.2.1 Představenstvo Svazu je nejvyšším řídícím a výkonným orgánem Svazu v období mezi valnýmihromadami. Je voleno z pověřených zástupců řádných členu Svazu nebo jejich skupiny.

6.2.2 Představenstvo je tříčlenné. Valná hromada volí členy představenstva. Pokud členem Svazu bude Cech topenářů a instalatéru České republiky, o.s., IČ: 4499177, bude jedním z členu představenstva vždy zástupce tohoto sdružení.

6.2.3 Členové představenstva volí ze svého středu předsedu, který řídí činnost představenstva a svolává a řídí jeho zasedání.

6.2.4 Funkční období představenstva je pět let, neskončí však dříve, než je zvoleno nové představenstvo.

6.2.5 Členství v představenstvu je nezastupitelné.

6.2.6 Člen představenstva muže z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu. Výkon funkce člena představenstva končí dnem, který stanovilo představenstvo při projednání žádosti o odstoupení.

6.2.7 Před uplynutím funkčního období muže být člen představenstva odvolán na základě rozhodnutí valné hromady.

6.2.8 V období mezi jednáním valné hromady muže představenstvo Svazu kooptovat do uvolněných funkcí členu představenstva Svazu zástupce z řad řádných členu Svazu nebo jejich skupiny, maximálně však dva členy. Kooptaci členu představenstva schvaluje nejbližší valná hromada. Funkční období kooptovaných členu končí společně s funkčním obdobím ostatních členu představenstva. O kooptaci nového člena představenstva jsou členové Svazu neprodleně informováni. Jednou z forem informace je bezprostřední zveřejnění na internetových stránkách ČSTZB - www.cstzb.cz.

6.2.9. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou těmito stanovami nebo usnesením valné hromady svěřeny jinému orgánu Svazu.

6.2.10 Představenstvo je za svoji činnost odpovědné valné hromadě.

6.2.11 Představenstvo Svazu zejména:

 1. rozhoduje o způsobu realizace strategie Svazu a o dalších činnostech určených těmito stanovami a valnou hromadou schváleným usnesením, dlouhodobým programem a plánem činnosti na jednotlivá léta,
 2. svolává valnou hromadu, schvaluje podklady pro jednání valné hromady, zajišťuje výkon jejího usnesení a odpovídá za zpracování zápisu z valné hromady a jeho postoupení členům Svazu ve Ihůtě stanovené těmito stanovami,
 3. rozhoduje o operativním řešení aktuálních problému mezi dvěma valnými hromadami,
 4. uzavírá jménem Svazu kolektivní smlouvy vyššího stupně v souladu se zájmy členu a právním řádem ČR; v průběhu kolektivního vyjednávání s odborovými partnery určuje strategii jednání za stranu zaměstnavatelů, v případě potřeby projednává zásadní stanoviska s členskými organizacemi per rollam, e)rozhoduje o vstupu Svazu do jiných organizací v rámci České republiky,
 5. předkládá valné hromadě návrh na členství Svazu v mezinárodních organizacích,
 6. určuje strategii pro činnost Svazu v organizacích podle čI. 4 těchto stanov,
 7. hodnotí činnost Svazu, posuzuje jednotlivé dílčí a souhrnné materiály k prezentaci uvnitř i vně Svazu a další realizované aktivity,
 8. zajišťuje a hodnotí aktivity Svazu v mezinárodních organizacích,
 9. rozhoduje o přijetí za člena Svazu a o charakteru členství,
 10. rozhoduje o vyloučení ze Svazu či o pozastavení členství ve Svazu ve smyslu čI. 5.8. těchto stanov,
 11. schvaluje čestné členy Svazu,
 12. odpovídá za realizaci usnesení valné hromady a za hospodaření s majetkem Svazu,
 13. jmenuje rozhodčí komisi a vytváří a ruší odborné komise a sekce,
 14. jmenuje a odvolává výkonného ředitele,
 15. schvaluje podpisový řád Svazu,
 16. schvaluje osoby, oprávněné k disponování s hospodářskými prostředky Svazu,
 17. rozhoduje o pozastavení rozhodnutí předsedy a předkládá své stanovisko k projednání na nejbližší valné hromadě

6.2.12 Jednání představenstva svolává a řídí předseda podle potřeby nejméně jednou za dva měsíce. Jednání se řídí programem, který vychází z usnesení valné hromady, plánu činnosti na příslušný rok, aktuální problematiky stavebních odvětví a naplňování strategických cílu Svazu. Představenstvo rozhoduje nadpoloviční většinou všech svých členu. Jednání představenstva se mohou zúčastnit i další přizvané osoby, které pro rozhodování mají pouze hlas poradní.

6.2.13 Rozhodnutí představenstva muže být z časových důvodu provedeno per rollam. Takové rozhodnutí muže být přijato, pokud se pro jeho přijetí vyjádří všichni členové představenstva.

6.2.14 Předseda představenstva je statutárním zástupcem Svazu a jedná navenek jeho jménem, přičemž k závažným rozhodnutím si předem vyžádá jednohlasné stanovisko ostatních členu představenstva. Předseda svolává a řídí jednání představenstva a vykonává další činnosti, které mu ukládají stanovy, usnesení valné hromady nebo závěry jednání představenstva. V době nepřítomnosti zastupuje předsedu pověřený člen představenstva.

ČI.7
Další orgány Svazu

7.1 Rozhodčí komise projednává a navrhuje řešení případných sporu mezi členy Svazu. Rozhodčí komise muže být zřízena pro každý řešený spor zvlášť. Zřizuje ji představenstvo, je tříčlenná a volí si svého předsedu. Členy rozhodčí komise nemohou být členové ostatních orgánu Svazu.

7.2 Výkonný ředitel

 1. muže být do funkce jmenován představenstvem Svazu a za svoji činnost je mu plně odpovědný, b)jedná jménem Svazu ve věcech, které jsou předmětem činnosti Svazu, a to v rámci kompetencí stanovených těmito stanovami a představenstvem,
 2. podepisuje jménem Svazu v souladu s podpisovým řádem Svazu,
 3. je oprávněn ,zřizovat a rušit účty Svazu u peněžních ústavu a v souladu s rozpočtem pro příslušný rok uzavírat smlouvy na služby pro svaz,
 4. zodpovídá za řádné hospodaření Svazu podle schváleného rozpočtu,
 5. navrhuje vytvoření komisí a sekcí Svazu (včetně jejich obsazení odbornými pracovníky), návrhy předkládá ke schválení představenstvu,
 6. navrhuje obsazení výboru a pracovních skupin v tuzemských a mezinárodních organizacích, v nichž je CSTZB členem,
 7. zabezpečuje a provádí další aktivity související s činností Svazu.

7.3 Komise a sekce

 1. Mohou být vytvářeny představenstvem k řešení a zajišťování specifických potřeb členu Svazu. b)Členy odborných komisí a sekcí Svazu jsou odborníci členských organizací.
 2. Práce komise či sekce je řízena jejím vedoucím, kterého jmenuje výkonný ředitel.
 3. Činnost odborných komisí a sekcí organizačně zajišťuje představenstvo Svazu.

ČI.8
Hospodaření Svazu

8.1 Hospodaření Svazu se řídí obecně závaznými právními předpisy a usnesením valné hromady.

8.2 Svaz hospodaří podle rozpočtu, schváleného pro příslušný rok valnou hromadou.

8.3 Příjmy Svazu tvoří:

 1. platby řádných členu Svazu, které se uznávají pro členské organizace za výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmu potřebných pro svazovou činnost,
 2. tržby za poskytované služby i nečlenům Svazu.

8.4 Finanční prostředky na zajištění činnosti Svazu v souladu se schváleným rozpočtem na příslušný rok poskytují jeho členové ve výši stanovené valnou hromadou. Tyto prostředky Svaz používá na krytí výdaj u spojených s činnostmi, které vykonává v zájmu svých členu v souladu se stanovami Svazu, se strategickým záměrem na určité období, s plánem činnosti Svazu na příslušný rok, s usnesením valné hromady a se závěry jednání představenstva.

8.5 Výše platby na činnost Svazu, poskytovaná jednotlivými členskými subjekty, je stanovena platebním řádem, schváleným na následující rok valnou hromadou.

8.6 Platební řád určuje výši členských plateb v závislosti na počtu zaměstnanců příslušné členské organizace. Pro platební řád na následující rok je rozhodující stav zaměstnanců řádného člena Svazu k 31. 12. roku předcházejícího roku konání valné hromady.

8.7 Čestní členové členské platby neposkytují.

8.8 Členské platby, stanovené pro příslušný rok valnou hromadou, uhradí členové nejpozději do 15 dnu ode dne obdržení faktur. Při vzniku členství v průběhu roku uhradí nový člen příspěvek v poměrné výši, a to do jednoho měsíce od přijetí za člena.

8.9 Služby mimořádně finančně náročné nebo služby nad rámec činností uvedených v odst.

3.b. poskytuje Svaz členům i nečlenům na základě individuálních smluv za smluvní ceny.

8.10 Svaz vede podvojné účetnictví a sestavuje účetní závěrku podle platných obecně závazných předpisu. O plnění rozpočtu a o výsledku hospodaření za uplynulý rok je informována valná hromada.

8.11 Za řádné hospodaření Svazu podle schváleného rozpočtu, vedení účetnictví i další potřebné evidence odpovídá výkonný ředitel Svazu. Výkonný ředitel navrhuje představenstvu ke schválení osoby oprávněné k disponování s hospodářskými prostředky Svazu.

ČI.9
Podepisování za Svaz

Za Svaz podepisuje předseda představenstva nebo předsedou představenstva pověřený výkonný ředitel.

ČI. 10
Ustanovení přechodná a závěrečná

10.1 Člen Svazu, který je právnickou osobou, se zúčastní valné hromady prostřednictvím svého pověřeného zástupce, který je oprávněn za společnost jednat, nebo prostřednictvím zmocněnce, který se prokazuje plnou mocí vydanou oprávněnou osobou, z níž vyplývá rozsah jeho oprávnění.

 

10.2 Stanovy mohou být měněny pouze rozhodnutím valné hromady.

 

Tyto stanovy byly schváleny na valné hromadě Českého svazu zaměstnavatelů oboru Technická zařízení budov dne 20.02.2009 v Brně.

 

Za správnost: Ing. Ladislav Lněníček