Jak správně realizovat dílčí projekty fyzických osob v rámci dotačního programu na výměnu kotlů na pevná paliva.
Kdo provádí instalaci
Instalaci nového zdroje není možné provést svépomocí, ale OSOBOU OPRÁVNĚNOU.
Smlouva o dílo
smluvní strany /OSOBA OPRÁVNĚNÁ/
předmět smlouvy /zařízení dodávané s finanční podporou/
termín realizace /ukončení max. 6 měsíců od podpisu smlouvy o realizaci grantového projektu nejpozději do 31. 10. 2016/
cena díla /způsobilé výdaje/
pojištění odpovědnosti podnikatelů /pro případ vzniklé škody/
záruky na dílo ze smlouvy vyplývající /pro udržitelnost projektu/
předaná dokumentace /prokázání při kontrole v době udržitelnosti projektu/
Převzetí pracoviště
zápis o převzetí a předání pracoviště
fotodokumentace:
a) stávající stav ---- b) nový stav
- kotel - kotel
- štítek - štítek
- komín - komín
Instalace zařízení
plynový kondenzační kotel
kotel na uhlí
kotel na dřevo, pelety
tepelné čerpadlo
+ komín
+ elektrická přípojka
+ plynovodní přípojka
POZOR! Podmínka dotace = produktové školení od výrobce instalovaného zařízení!
Dokumentace
viz SEZNAM PŘEDANÉ DOKUMENTACE, např.:
tlaková zkouška
topná zkouška
revize plynu
fotodokumentace
likvidace starého kotle
návod na obsluhu
POZOR! stěžejním dokumentem bude PROTOKOL O UVEDENÍ ZAŘÍZENÍ DO TRVALÉHO PROVOZU.
Kvalifikace
Provádět instalace dotovaných zařízení může pouze OSOBA OPRÁVNĚNÁ dle zákona č. 406/2000 Sb., § 10d /stavebník musí zajistit dle §7 odst. 4 písm. b)/
Osobou oprávněnou provádět instalace vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů je fyzická osoba, která je držitelem:
a) živnostenského oprávnění:
vodoinstalatérství a topenářství,
montáž, opravy a rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadel,
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
kamnářství
b) příslušného osvědčení o získání profesní kvalifikace podle zákona č.179/2006 Sb. o uznávání výsledků dalšího vzdělávání ne staršího než 5 let.
Profesní kvalifikace
dle zákona č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání
Osvědčení může získat fyzická osoba úspěšným vykonáním zkoušky u autorizované osoby podle § 10 o uznávání kvalifikací.
Seznam autorizovaných osob naleznete na webových stránkách ČESKÉ KOMORY AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ - ČKAIT (http://www.ckait.cz/autorizovane-osoby)
Udržitelnost projektu
5 let
Zdroj po dobu udržitelnosti projektu musí být:
funkční
řádně udržován a servisován
Uživatel musí být schopen udržitelnost prokázat (relevantním způsobem)
Provedená Mikro-energetická opatření:
je nutné zajistit, aby na opatřeních nevznikly vady zabraňující nebo omezující funkci
POZOR! může dojít až k odebrání dotace na základě KONTROLY projektů na místě realizace a posouzení skutečného stavu a přínosu pro životní prostředí.

Správná instalace zdrojů tepla v rámci kotlíkové dotace

Jak správně realizovat dílčí projekty fyzických osob v rámci dotačního programu na výměnu kotlů na pevná paliva.

Kdo provádí instalaci

Instalaci nového zdroje není možné provést svépomocí, ale OSOBOU OPRÁVNĚNOU.

Smlouva o dílo

 • smluvní strany /OSOBA OPRÁVNĚNÁ/
 • předmět smlouvy /zařízení dodávané s finanční podporou/
 • termín realizace /ukončení max. 6 měsíců od podpisu smlouvy o realizaci grantového projektu nejpozději do 31. 10. 2016/
 • cena díla /způsobilé výdaje/
 • pojištění odpovědnosti podnikatelů /pro případ vzniklé škody/
 • záruky na dílo ze smlouvy vyplývající /pro udržitelnost projektu/
 • předaná dokumentace /prokázání při kontrole v době udržitelnosti projektu/

Převzetí pracoviště

zápis o převzetí a předání pracoviště

fotodokumentace:

a) stávající stav

 • kotel
 • štítek
 • komín

b) nový stav

 • kotel
 • štítek
 • komín

Instalace zařízení

 • plynový kondenzační kotel
 • kotel na uhlíkotel na dřevo, pelety
 • tepelné čerpadlo
 • + komín
 • + elektrická přípojka
 • + plynovodní přípojka

 

POZOR! Podmínka dotace = produktové školení od výrobce instalovaného zařízení!

Dokumentace

viz SEZNAM PŘEDANÉ DOKUMENTACE, např.:

 

 • tlaková zkouška
 • topná zkouška
 • revize plynu
 • fotodokumentace
 • likvidace starého kotle
 • návod na obsluhu

 

POZOR! stěžejním dokumentem bude PROTOKOL O UVEDENÍ ZAŘÍZENÍ DO TRVALÉHO PROVOZU.

Kvalifikace

Provádět instalace dotovaných zařízení může pouze OSOBA OPRÁVNĚNÁ dle zákona č. 406/2000 Sb., § 10d /stavebník musí zajistit dle §7 odst. 4 písm. b)/Osobou oprávněnou provádět instalace vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů je fyzická osoba, která je držitelem:

a) živnostenského oprávnění:

 • vodoinstalatérství a topenářství,
 • montáž, opravy a rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadel,
 • montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
 • kamnářství

b) příslušného osvědčení o získání profesní kvalifikace podle zákona č.179/2006 Sb. o uznávání výsledků dalšího vzdělávání ne staršího než 5 let.

Profesní kvalifikace

dle zákona č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání

Osvědčení může získat fyzická osoba úspěšným vykonáním zkoušky u autorizované osoby podle § 10 o uznávání kvalifikací.

Seznam autorizovaných osob naleznete na webových stránkách ČESKÉ KOMORY AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ - ČKAIT (http://www.ckait.cz/autorizovane-osoby)

Udržitelnost projektu

5 let

Zdroj po dobu udržitelnosti projektu musí být:

 • funkční
 • řádně udržován a servisován
Uživatel musí být schopen udržitelnost prokázat (relevantním způsobem)

Provedená Mikro-energetická opatření:

je nutné zajistit, aby na opatřeních nevznikly vady zabraňující nebo omezující funkci

POZOR! může dojít až k odebrání dotace na základě KONTROLY projektů na místě realizace a posouzení skutečného stavu a přínosu pro životní prostředí.