Logo_esf_eu_oplzz


Projekt:

Vzdělávání - Český svaz zaměstnavatelů oboru Technická zařízení budov

 

Dotační program: Operační program lidské zdroje a zaměstnanost
Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.06/52.00139
Příjemce dotace: Český svaz zaměstnavatelů oboru Technická zařízení budov
Celkové způsobilé výdaje 13 580 675,-Kč
Datum zahájení: 01. 01. 2011
Datum ukončení: 31. 07. 2013
Místo realizace: Česká republika

Popis:
Hlavním cílem projektu je zvýšení adaptability zaměstnanců podniků sdružených v Českém svazu zaměstnavatelů oboru Technická zařízení budov prostřednictvím systémově a komplexně pojatého dalšího profesního vzdělávání. Zaměstnanec, který absolvuje školení bude profesionálnější ve svém jednání, bude schopen ucelenějšího a efektivnějšího vedení zakázek a bude schopen pružněji reagovat na změny pracovního prostředí a požadavky zaměstnavatele. Zvýšení adaptability bude dosaženo prostřednictvím realizace ucelených znalostně-dovednostních programů( dále jen programy), kterou budou klást důraz na aplikovatelnost nových dovedností a znalostí v praxi, na získání nových návyků jednání a osvojení si praktických nástrojů uplatnitelných při výkonu práce. Cílů projektu bude dosaženo za 31 měsíců.