Oprávněná osoba pro instalaci dotovaných zařízení

Oprávněná osoba
Zákonem č. 406/2000 Sb. je nařízeno, že instalovat obnovitelné zdroje energií (OZE) pořízené z veřejných prostředků nebo dotací smí provádět pouze oprávněné osoby.
Oprávněná osoba provádět instalaci je povinna zajistit instalaci zařízení využívajících OZE pouze fyzickými osobami, které jsou držiteli osvědčení o profesní kvalifikaci pro příslušnou činnost podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.
Oprávněná osoba-co musí splňovat?
Oprávněná osoba musí zajistit, aby samotnou instalaci zařízení provedla fyzická osoba vlastnící osvědčení o získání příslušné profesní kvalifikace.
Osvědčení o odborné kvalifikaci je vydáváno na rodné číslo, nikoli na IČO.
Osvědčení nesmí být starší, než 5 let.
Jak získat příslušné osvědčení o profesní kvalifikaci?
Osvědčení o profesní kvalifikaci lze získat za předpokladu předepsaného vzdělání podle Národní soustavy kvalifikací, které je pro příslušnou činnost stanoveno.
Autorizovaná osoba – zkušební komise, uvádí při zápisu zájemce o zkoušky, jaké jsou předepsané kvalifikační požadavky., bez nichž nelze zkoušku absolvovat.
Při splnění kvalifikačních požadavků je možno přistoupit ke zkoušce a to jak praktické, tak teoretické. Po jejím úspěšném splnění se vystaví Osvědčení o profesní kvalifikaci pro příslušný obor instalací.
Co je náplní zkoušky pro získání osvědčení?
Každá zkouška profesní kvalifikace se skládá z praktické a teoretické části.
Teoretická část sestává z písemného testu a ústní zkoušky.
Praktická část zkoušky se provádí na autorizovaném zkušebním pracovišti. Uchazeči předvádějí vybrané základní činnosti při spouštění, čištění, uvádění do provozu a odstraňování běžných závad na zdrojích využívajících obnovitelné zdroje energií.
Výstupem úspěšného absolvování zkoušky je vydání státního osvědčení o profesní kvalifikaci.
Kolik stojí získání oprávnění pro oprávněnou osobu?
Zkoušky jsou zpoplatněny částkou 5.000,-Kč.
Kde a kdy mohu získat oprávnění?
Na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) jsou uvedeny Autorizované osoby, které vypisují a zveřejňují termíny zkoušek.
Na zkoušky je zpravidla možno se přihlásit elektronicky. Obdržíte současně pokyny, kde a kdy se zkoušky konají a budete mít možnost seznámit se s požadovanými kvalifikačními požadavky.
Termíny zkoušek Autorizované osoby vypisují průběžně, podle počtu zájemců.
Je možné realizovat zakázky pouze ve spolupráci s oprávněnou osobou?
Podle zákona č. 406/2000 Sb. smí realizovat zakázky instalace zařízení využívající obnovitelné zdroje energie pořízená z veřejných prostředků nebo dotací pouze oprávněná osoba.
V případě dotací, je podmínkou jejího získání prokázání, že realizaci provedla oprávněná osoba, jinak dotace nebude přiznána.
Existuje seznam již fungujících oprávněných osob?
CTI ČR připravuje databázi oprávněných osob v profesních kvalifikacích:
Instalatér solárních termických soustav (23—099—M)
Elektromontér fotovoltaických systémů (26—014—H)
Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (26—074—M)
Kamnář montér kamen na biomasu (36—117—H)
Kamnář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem (36—147—H)
Topenář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem (36—148—H)
Topenář — montér kotlů na biomasu (36—149—H)
Jaký hrozí postih při realizaci bez příslušného oprávnění?
V případě instalace dotovaných zařízení, pokud nebudou provedeny oprávněnou osobou, nebude dotace žadateli přiznána, při zjištění při pozdější kontrole, bude požadováno vrácení dotace.

Uvádí základní podmínky, jak se stát osobou oprávněnou, jaká osvědčení a kvalifikace jsou zapotřebí pro oprávněné osoby, které mohoudle zákona provádět instalaci zařízení využívající obnovitelné zdroje energií a jsou financované z veřejných zdrojů.

Oprávněná osoba

Zákonem č. 406/2000 Sb. je nařízeno, že instalovat obnovitelné zdroje energií (OZE) pořízené z veřejných prostředků nebo dotací smí provádět pouze oprávněné osoby.

Oprávněná osoba provádět instalaci je povinna zajistit instalaci zařízení využívajících OZE pouze fyzickými osobami, které jsou držiteli osvědčení o profesní kvalifikaci pro příslušnou činnost podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Oprávněná osoba - co musí splňovat?

Oprávněná osoba musí zajistit, aby samotnou instalaci zařízení provedla fyzická osoba vlastnící osvědčení o získání příslušné profesní kvalifikace.
Osvědčení o odborné kvalifikaci je vydáváno na rodné číslo, nikoli na IČO.
Osvědčení nesmí být starší, než 5 let.

Jak získat příslušné osvědčení o profesní kvalifikaci?

Osvědčení o profesní kvalifikaci lze získat za předpokladu předepsaného vzdělání podle Národní soustavy kvalifikací, které je pro příslušnou činnost stanoveno.
Autorizovaná osoba – zkušební komise, uvádí při zápisu zájemce o zkoušky, jaké jsou předepsané kvalifikační požadavky., bez nichž nelze zkoušku absolvovat.
Při splnění kvalifikačních požadavků je možno přistoupit ke zkoušce a to jak praktické, tak teoretické. Po jejím úspěšném splnění se vystaví Osvědčení o profesní kvalifikaci pro příslušný obor instalací.

Co je náplní zkoušky pro získání osvědčení?

Každá zkouška profesní kvalifikace se skládá z praktické a teoretické části. 
Teoretická část sestává z písemného testu a ústní zkoušky.
Praktická část zkoušky se provádí na autorizovaném zkušebním pracovišti. Uchazeči předvádějí vybrané základní činnosti při spouštění, čištění, uvádění do provozu a odstraňování běžných závad na zdrojích využívajících obnovitelné zdroje energií.
Výstupem úspěšného absolvování zkoušky je vydání státního osvědčení o profesní kvalifikaci.

Kolik stojí získání oprávnění pro oprávněnou osobu?

Zkoušky pro získání osvědčení o profesní kvalifikaci jsou zpoplatněny částkou 5.000,-Kč.

Kde a kdy mohu získat oprávnění?

Na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) jsou uvedeny Autorizované osoby, které vypisují a zveřejňují termíny zkoušek.

Na zkoušky je zpravidla možno se přihlásit elektronicky. Obdržíte současně pokyny, kde a kdy se zkoušky konají a budete mít možnost seznámit se s požadovanými kvalifikačními požadavky.

Termíny zkoušek Autorizované osoby vypisují průběžně, podle počtu zájemců.

Je možné realizovat zakázky pouze ve spolupráci s oprávněnou osobou?

Podle zákona č. 406/2000 Sb. smí realizovat zakázky instalace zařízení využívající obnovitelné zdroje energie pořízená z veřejných prostředků nebo dotací pouze oprávněná osoba.
V případě dotací, je podmínkou jejího získání prokázání, že realizaci provedla oprávněná osoba, jinak dotace nebude přiznána.

Existuje seznam již fungujících oprávněných osob?

CTI ČR připravuje databázi oprávněných osob v profesních kvalifikacích:

Instalatér solárních termických soustav (23—099—M)

Elektromontér fotovoltaických systémů (26—014—H)

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (26—074—M)Kamnář montér kamen na biomasu (36—117—H)

Kamnář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem (36—147—H)

Topenář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem (36—148—H)

Topenář — montér kotlů na biomasu (36—149—H)

Jaký hrozí postih při realizaci bez příslušného oprávnění?

V případě instalace dotovaných zařízení, pokud nebudou provedeny oprávněnou osobou, nebude dotace žadateli přiznána, při zjištění při pozdější kontrole, bude požadováno vrácení dotace.

PDF přílohy