Seznamuje s podmínkami dalších, tzv. mikro-energetických opatření, která pro získání dotace musí být realizována současně s výměnou nevyhovujícího zdroje tepla. Uvedeny jsou i zásady návrhu těchto opatření a činnosti energetických specialistů.
Co jsou mikro-energetická opatření?
MIKRO-ENERGETICKÁ OPATŘENÍ slouží ke snížení energetické náročnosti objektu.
Tato opatření jsou uvedena v ZÁKLADNÍCH PRAVIDLECH pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí – Snížení emisí z lokálního vytápění domácností.
Kdy je nutné realizovat mikro-energetická opatření?
Dle Základních pravidel je spolu s výměnou kotle nutné provést další drobná stavební opatření – tzv. mikro-energetická opatření.
V případě objektu, který má průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) a dosahuje třídy min. C, nejsou další mikro-energetická opatření vyžadována.
Seznam mikro-energetických opatření
Kdo může mikro-energetická opatření zrealizovat?
Realizaci mikro-energetických opatření může dělat firma nebo je možné realizovat i svépomocí. V případě realizace firmou, dokládá žadatel fakturu a fotodokumentaci provedení. V případě realizace svépomocí, je možné uplatnit náklady na nákup materiálu a opět doložit fotodokumentaci provedení mikro-energetického opatření.
Povinná dokumentace při realizaci mikro-energetických opatření:
Fotodokumentace původního a nového stavu,
faktura realizační firmy, nebo v případě svépomoci náklady na nákup materiálu,
vypracovaná Příloha dle vzoru v Žádosti.
Dotační příspěvek na mikro-energetická opatření
Mezi uznatelné náklady projektu patří:
stavební práce,
dodávky a služby spojené s povinnou realizací opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti objektu,
náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) v případě, že je jím prokazováno plnění klasifikační třídy „C“ energetické náročnosti budovy.
Uznatelné náklady na mikro-energetická opatření budou v rámci dotace proplaceny ve výši max. 20 000 Kč.
Kdo navrhuje mikro-energetická opatření?
Mikro-energetická opatření navrhne energetický specialista.
Energetického specialistu je možné hradit z dotace, stejně jako případné vypracování projektové dokumentace.
Cena za návrh mikro-energetických opatření včetně fotodokumentace je uznatelná do výše max. 3.000 Kč.
Kdo je energetický specialista?
Fyzická osoba, která je držitelem oprávnění uděleného Ministerstvem průmyslu a obchodu ke:
zpracovávání energetického auditu a energetického posudku,
zpracovávání průkazu energetické náročnosti budov (PENB),
provádění kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie,
provádění kontroly klimatizačních systémů.
Čím se musí energetický specialista prokázat?
Pro účely posouzení vhodnosti mikro-energetických opatření musí mít energetický specialista oprávnění k energetickému auditu nebo k energetické certifikaci budov.
Vzor oprávnění energetického specialisty.
Kde najdu energetického specialistu?
Energetického specialistu lze najít na webových stránkách:
Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) http://www.mpo-enex.cz/experti/
Ministerstva životní prostředí (MŽP)
Asociace energetických specialistů (AES) http://www.asociacees.cz/seznam-clenu
Asociace energetických auditorů (AEA) http://www.aea.cz/katalog-clenu/energeticti-specialiste-clenove-aea
Cechu topenářů a instalatérů ČR (CTI ČR) http://www.cechtop.cz/energickyspecialista/
Co je PENB?
PENB – průkaz energetické náročnosti budovy
Slouží pro jednoduché a jasné zhodnocení budovy z hlediska její energetické náročnosti.
Umožňuje jednoduché srovnání budov z hlediska nároků na energie (a tedy i nákladů) potřebných pro provoz.
Může sloužit jak stávajícím majitelům a uživatelům objektu, tak i realitním kancelářím a zájemcům o koupi či pronájem domu, jako jeden z nástrojů pro stanovení výše kupní ceny nebo nájmu.
V našem případě slouží PENB pro splnění dotačních podmínek a požadavků.
Jaké podklady je třeba pro zpracování PENB?
Dokumentaci RD – půdorys podlaží, řez, pohled.
Materiál obvodového zdiva, skladba stropu, podlahy apod.
Energetický specialista osobně vyfotografuje RD a získá informace o:
vytápění,
ohřevu teplé vody,
větrání,
osvětlení.
Pořídí fotografii kotle.
Musí být vypracována projektová dokumentace?
Pro výměnu kotle a napojení na stávající rozvod, doporučujeme vypracovat schéma zapojení kotle s vyznačením místa napojení včetně příslušných zabezpečovacích prvků (pojistný ventil, expanzní nádoba,…). Schéma dodá prováděcí firma.
Typová schémata budou dostupná na webových stránkách Cechu topenářů a instalatérů ČR.
Vzor schématu
Projektová dokumentace musí být vypracována.
V případě, že bude realizována rozsáhlejší rekonstrukce otopné soustavy.
Projektovou dokumentaci zpracovává projektant vytápění.
Projektant vytápění je autorizovaná osoba, která může zpracovávat projektovou dokumentaci vytápění.
Co musí projektová dokumentace obsahovat?
Projektová dokumentace REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ SOUSTAVY VYTÁPĚNÍ:
rozsah a obsah projektové dokumentace musí být v jednotlivých fázích podle Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a vyhláškou MMR č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.
V případě provádění nové plynofikace (nová plynová přípojka) obytného domu, je nezbytné stavební povolení.

Mikro-energetická opatření

Seznamuje s podmínkami dalších, tzv. mikro-energetických opatření, která pro získání dotace musí být realizována současně s výměnou nevyhovujícího zdroje tepla. Uvedeny jsou i zásady návrhu těchto opatření a činnosti energetických specialistů.

Co jsou mikro-energetická opatření?

MIKRO-ENERGETICKÁ OPATŘENÍ slouží ke snížení energetické náročnosti objektu.

Tato opatření jsou uvedena v ZÁKLADNÍCH PRAVIDLECH pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí – Snížení emisí z lokálního vytápění domácností.

Kdy je nutné realizovat mikro-energetická opatření?

Dle Základních pravidel je spolu s výměnou kotle nutné provést další drobná stavební opatření – tzv. mikro-energetická opatření.

V případě objektu, který má průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) a dosahuje třídy min. C, nejsou další mikro-energetická opatření vyžadována.

Seznam mikro-energetických opatření

Seznam mikroenergetických opatření

Kdo může mikro-energetická opatření zrealizovat?

Realizaci mikro-energetických opatření může dělat firma nebo je možné realizovat i svépomocí. V případě realizace firmou, dokládá žadatel fakturu a fotodokumentaci provedení. V případě realizace svépomocí, je možné uplatnit náklady na nákup materiálu a opět doložit fotodokumentaci provedení mikro-energetického opatření.

Povinná dokumentace při realizaci mikro-energetických opatření:

 • Fotodokumentace původního a nového stavu,
 • faktura realizační firmy, nebo v případě svépomoci náklady na nákup materiálu,
 • vypracovaná Příloha dle vzoru v Žádosti.

Dotační příspěvek na mikro-energetická opatření

Mezi uznatelné náklady projektu patří:

 • stavební práce,
 • dodávky a služby spojené s povinnou realizací opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti objektu,
 • náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) v případě, že je jím prokazováno plnění klasifikační třídy „C“ energetické náročnosti budovy.

Uznatelné náklady na mikro-energetická opatření budou v rámci dotace proplaceny ve výši max. 20 000 Kč.

Kdo navrhuje mikro-energetická opatření?

Mikro-energetická opatření navrhne energetický specialista.

Energetického specialistu je možné hradit z dotace, stejně jako případné vypracování projektové dokumentace.

Cena za návrh mikro-energetických opatření včetně fotodokumentace je uznatelná do výše max. 3.000 Kč.

Kdo je energetický specialista?

Fyzická osoba, která je držitelem oprávnění uděleného Ministerstvem průmyslu a obchodu ke:

 • zpracovávání energetického auditu a energetického posudku,
 • zpracovávání průkazu energetické náročnosti budov (PENB),
 • provádění kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie,provádění kontroly klimatizačních systémů.

Čím se musí energetický specialista prokázat?

Pro účely posouzení vhodnosti mikro-energetických opatření musí mít energetický specialista oprávnění k energetickému auditu nebo k energetické certifikaci budov.

Vzor oprávnění energetického specialisty.

Vzor oprávnění energetického specialisty k provádění energetického auditu

Kde najdu energetického specialistu?

Energetického specialistu lze najít na webových stránkách:

Seznam energetických specialistů na MPO

Co je PENB?

PENBprůkaz energetické náročnosti budovy

Vzor PENB

Slouží pro jednoduché a jasné zhodnocení budovy z hlediska její energetické náročnosti.

Umožňuje jednoduché srovnání budov z hlediska nároků na energie (a tedy i nákladů) potřebných pro provoz.

Může sloužit jak stávajícím majitelům a uživatelům objektu, tak i realitním kancelářím a zájemcům o koupi či pronájem domu, jako jeden z nástrojů pro stanovení výše kupní ceny nebo nájmu.

V našem případě slouží PENB pro splnění dotačních podmínek a požadavků.

Jaké podklady je třeba pro zpracování PENB?

Dokumentaci RD – půdorys podlaží, řez, pohled.Materiál obvodového zdiva, skladba stropu, podlahy apod.

Energetický specialista osobně vyfotografuje RD a získá informace o:

 • vytápění,
 • ohřevu teplé vody,
 • větrání,
 • osvětlení.

Pořídí fotografii kotle.

Musí být vypracována projektová dokumentace?

Pro výměnu kotle a napojení na stávající rozvod, doporučujeme vypracovat schéma zapojení kotle s vyznačením místa napojení včetně příslušných zabezpečovacích prvků (pojistný ventil, expanzní nádoba,…). Schéma dodá prováděcí firma.
Typová schémata budou dostupná na webových stránkách Cechu topenářů a instalatérů ČR.

Vzor schématu

Vzor schématu zapojení kotle

Kdy musí být projektová dokumentace vypracována?

V případě, že bude realizována rozsáhlejší rekonstrukce otopné soustavy.

Projektovou dokumentaci zpracovává projektant vytápění.

Projektant vytápění je autorizovaná osoba, která může zpracovávat projektovou dokumentaci vytápění.

Co musí projektová dokumentace obsahovat?

Rozsah a obsah projektové dokumentace musí být v jednotlivých fázích podle Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a vyhláškou MMR č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

V případě provádění nové plynofikace (nová plynová přípojka) obytného domu, je nezbytné stavební povolení.